Masz pytanie? Dzwoń:        32 222-60-57 wew. 106; 101

Jakie są zasady produkcji środków biobójczych?

Marzec 10, 2021

Środki biobójcze to produkty składające się z jednej bądź kilku substancji czynnych, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Ich zastosowanie jest jednak bardzo szerokie. Tego rodzaju produkty wykorzystuje się m.in. w przemyśle spożywczym, w medycynie, weterynarii, w rolnictwie, przy konserwacji powierzchni, czy w zwalczaniu szkodników i gryzoni.

W związku z różnorodnością zastosowań produkcja środków biobójczych oraz ich dystrybucja jest szczegółowo regulowana w Ustawie o produktach biobójczych wydanej w 2015 roku. Producenci tego rodzaju chemii zobowiązani są do przestrzegania wymienionych w regulacji zasad, gdyż w przeciwnym razie mogą ponosić odpowiedzialność karną za szkodliwe działanie swoich produktów.

Przepisy prawne a produkcja środków biobójczych

Produkcja środków biobójczych uzależniona jest od uzyskania odpowiedniego pozwolenia, które zostaje wydane na podstawie oceny potwierdzającej, że stosowanie produkowanego środka jest bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Dopuszczenie do obrotu jest też argumentowane skutecznością produktu przeznaczonego do określonych celów. W pierwszej kolejności weryfikacja dotyczy właściwości substancji czynnej wykorzystywanej w produkcji środka. Musi ona zostać zatwierdzona na poziomie UE. Następnie znaczenie ma pozwolenie na produkcję i dystrybucję w różnej formie użytkowej. W Polsce pozwolenie na stosowanie i obrót środkami biobójczymi wydaje Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Uzyskanie pozwolenia musi być poprzedzone złożeniem odpowiedniego wniosku wraz ze stosowną dokumentacją odnoszącą się do charakterystyki produktu. Po akceptacji produkt zostaje wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych, w którym można znaleźć szczegółowe informacje o właściwościach i stosowaniu tego rodzaju chemii. Stopień szkodliwości musi być też szczegółowo opisany w tzw. karcie charakterystyki produktów. W zakładzie produkcyjnym do dyspozycji pracowników muszą być udostępnione instrukcje prawidłowego przechowywania i postępowania z substancjami czynnymi. Obligatoryjne są również szkolenia z zakresu przepisów BHP. Nadto, każda osoba, która ma kontakt z tego rodzaju chemikaliami, musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Wymagane jest również zgodne z przepisami odpowiednie opakowanie i oznakowanie środków biobójczych. Opakowania muszą być szczelne i w sposób zrozumiały powinny informować o przeznaczeniu produktu, wykluczający wątpliwości co do jego użycia. Etykieta z kolei musi być trwale przymocowana do opakowania, tak by w każdej chwili istniała możliwość odczytania z niej informacji dotyczących m.in. nazwy produktu, numeru pozwolenia, zastosowania, wskazówek, co do użytkowania oraz możliwych działań niepożądanych. Ważna jest również informacja o sposobach utylizacji zużytego produktu. Na etykiecie nie może zatem zabraknąć identyfikatora produktu, haseł ostrzegawczych (tj. np. Niebezpieczeństwo czy Uwaga) oraz piktogramów wskazujących na rodzaj ewentualnego zagrożenia w związku z zastosowaniem środka.

Wróć